#

POLISI Y'U RWANDA

Serivisi - Kurinda - Ubunyangamugayo

#

Ibyo kwandikirwa amande mu muhanda bikorerwa aho icyaha kibereye. Ni igice cy’ingenzi muri gahunda y’iyubahirizwa ry’amategeko. Polisi ku bw’impamvu zitandukanye, zirimo ibinyabiziga mu muhanda, umuvuduko, ubwikorezi n’ibyaha bimwe bibangamira abaturage, n’ibindi.